django 2.2 windows2016 iis 发布 apscheduler 不起作用

需要个定时周期 功能,安装了apscheduler,在windows2016 下 iis 发布,定时周期没有起作用。用runserver运行,一切正常。有类似情况的吗?

评论 0