django uwsgi 部署

我部署django uwsgi --http :8005 --chdir /data/xubin --module xubin.wsgi:application 这样直接 在服务器上能访问

但是用uwsgi.ini spawned uWSGI master process (pid: 2524) spawned uWSGI worker 1 (pid: 2525, cores: 2) spawned uWSGI worker 2 (pid: 2526, cores: 2) spawned uWSGI worker 3 (pid: 2527, cores: 2) spawned uWSGI worker 4 (pid: 2528, cores: 2) 也能成功 但是 服务器 访问不了是怎么回事 问问大家

评论 1

  • [uwsgi] socket=127.0.0.1:8005 chdir=/data/xubin master=true processes=4 threads=2 module=xubin.wsgi wsgi-file = /data/xubin/xubin/wsgi.py